Regulations of using the mygelato.eu website

Uwaga. Ten tekst został przetłumaczony automatycznie i może zawierać nieprecyzyjne tłumaczenia. Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

1. DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wskazanych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumień w podanym poniżej znaczeniu:

1.1 Klient – przedsiębiorca korzystający z Usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ilekroć z niniejszym Regulaminie jest mowa o Kliencie, należy przez to rozumieć również Partnera, z zastrzeżeniem dodatkowych regulacji odnoszących się do Partnera.

1.2 Konto – przestrzeń udostępniana indywidualnie Klientowi w ramach Aplikacji, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z Usługi.

1.3 Konto partnerskie – przestrzeń udostępniana indywidualnie Partnerowi w ramach Aplikacji w wersji szkoleniowej, umożliwiająca samodzielne tworzenie Kont szkoleniowych dla Studentów przez Partnera. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Koncie, należy przez to rozumieć odpowiednio również Konto partnerskie.

1.4 Konto szkoleniowe – tymczasowa przestrzeń udostępniania indywidualnie Studentowi pozwalająca na korzystanie z Aplikacji przez okres prowadzenia przez Partnera szkolenia z zakresu projektowania receptur lodowych. Ważność Konta szkoleniowego wynosi maksymalnie 7 dni kalendarzowych od aktywowania. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Koncie, należy przez to rozumieć odpowiednio również Konto szkoleniowe.

1.5 Konto testowe – Konto udostępniane nieodpłatnie osobie zainteresowanej zakupem Usługi na okres wynoszący maksymalnie 72h od przesłania danych dostępowych do Konta testowego. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Koncie, należy przez to rozumieć odpowiednio również Konto testowe.

1.6 Login – adres e-mail Klienta niezbędny do utworzenia i zalogowania się do Konta (w tym Konta partnerskiego lub Konta szkoleniowego).

1.7 Okres Abonamentowy – okres dostępności Usługi świadczonej na podstawie Umowy.

1.8 Opłata Abonamentowa – jednorazowa opłata płatna w z góry w zamian za udzielenie dostępu do Usługi na Okres Abonamentowy, w wysokości zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami podanymi na stronie www.mygelato.eu. Opłata Abonamentowa jest określona w Euro.

1.9 Partner – podmiot będący Klientem, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie odrębnie udzielonej przez Właściciela Aplikacji zgody jest uprawniony jako Sprzedający do sprzedaży we własnym imieniu i na własną rzecz Usługi wobec klientów pozyskanych przez Partnera. Sprzedaż Usługi przez Partnera odbywa się na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.

1.10 Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Aplikacji w ramach Usługi.

1.11 Aplikacja – oprogramowanie wspierające projektowanie receptur lodowych, udostępniane online pod adresem www.mygelato.eu. Klient uzyskuje dostęp do Aplikacji za pośrednictwem adresu URL subdomena.mygelato.eu, gdzie subdomena oznacza indywidualnie przypisaną do Klienta nazwę subdomeny.

1.12 Sprzedający – podmiot, który dokonał sprzedaży Usługi na rzecz Klienta.

1.13 Student – użytkownik będący osobą fizyczną korzystający z Aplikacji w ramach Konta szkoleniowego udostępnianego przez Partnera.

1.14 Umowa – czynność prawna między Sprzedającym a Klientem obejmująca udzielenie dostępu do Usługi. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.

1.15 Usługa – usługa świadczona w modelu SaaS polegająca na udostępnieniu Klientowi dokorzystania Aplikacji przez ustalony Okres Abonamentowy i za wynagrodzeniem w postaci Opłaty Abonamentowej, wraz z zapewnioną usługą wsparcia technicznego i kopii zapasowej. Udzielenie dostępu do Usługi następuje na podstawie Umowy.

1.16 Sklep Online – oprogramowanie wspierające zakup Usługi poprzez stronę internetową

1.17 Właściciel Aplikacji – Aleksander Pitura prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DGL Aleksander Pitura, adres: ul. Warszawska 15/1, 59-900 Zgorzelec, NIP 6151838313, REGON 231088065, e-mail: contact@mygelato.eu.

2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Aplikacji mygelato.eu wspierającej projektowanie receptur lodowych.

2.2. Poprzez akceptację Regulaminu w ramach procedury zawarcia Umowy i/lub udzielenia dostępu do Usługi Klient i/lub użytkownik Aplikacji potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

2.3. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Aplikacji przysługują Właścicielowi Aplikacji oraz podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.4. Użytkownik Aplikacji zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Aplikacji. Użytkownik Aplikacji przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem autorskich praw majątkowych do Aplikacji oraz pociągnięciem go do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu, wraz z natychmiastowym rozwiązaniem Umowy dotyczącej Usługi.

3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI ORAZ OBOWIĄZKI STRON

3.1. Udzielenie dostępu do Usługi następuje na podstawie odrębnej Umowy zawartej między Sprzedającym a Klientem.

3.2. Usługa na rzecz Klienta świadczona jest w pakiecie Standard, Optimum lub Max, zgodnie z opisem funkcjonalności wybranego pakietu dostępnym każdorazowo na stronie mygelato.eu. Klient dokonuje wyboru pakietu przy zawarciu Umowy.

3.3. Klient za zgodą Sprzedającego ma możliwość zmiany pakietu na wyższy w okresie trwającego Okresu Abonamentowego, przy czym w takim wypadku Okres Abonamentowy Usługi w wyższym pakiecie rozpoczyna się od nowa wraz z momentem przejścia na wyższy pakiet. Zmiana pakietu na wyższy następuje wg aktualnie obowiązującej stawki Opłaty Abonamentowej za dany pakiet podanej na stronie www.mygelato.eu. Sprzedający zwraca Klientowi cześć Opłaty Abonamentowej w związku ze skróceniem Okresu Abonamentowego Usługi w pakiecie niższym lub według wyboru Sprzedającego, część tej Opłaty zostanie zaliczona na poczet Opłaty Abonamentowej Usługi w wyższym pakiecie. Kwotę zwrotu części Opłaty Abonamentowej w pakiecie niższym oblicza się proporcjonalnie w stosunku do ilości miesięcy korzystania z Aplikacji w ramach pierwotnego Okresu Abonamentowego, przy czym niepełne miesiące zaokrągla się w górę do pełnych miesięcy kalendarzowych.

3.4. Sprzedający gwarantuje, że w Okresie Abonamentowym nie dojdzie do zmniejszenia podstawowych funkcjonalności Aplikacji (tj. polegającej na projektowaniu receptur lodowych), co jednak nie wyłącza prawa Właściciela Aplikacji do prowadzenia prac rozwojowych nad Aplikacją, w szczególności poprzez dodawanie nowych funkcjonalności do Aplikacji oraz udoskonalanie algorytmów

3.5. Udzielenie dostępu do Usługi następuje w terminie maksymalnie 2 dni roboczych po opłaceniu Opłaty Abonamentowej przez Klienta. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.

3.6. Zmiany dotyczące wysokości Opłaty Abonamentowej za Usługi w trakcie trwającego Okresu Abonamentowego nie mają wpływu na już uiszczone przez Klienta opłaty za bieżący Okres Abonamentowy.

3.7. Klient upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktur bez podpisu odbiorcy faktury. Klient ponadto wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną.

3.8. Udzielenie dostępu do Usługi następuje poprzez przesłanie Klientowi drogą e-mail danych dostępowych do pierwszego logowania na Konto. Klient loguje się do Konta przy pomocy Loginu. Wraz z przesłaniem Klientowi danych dostępowych do pierwszego logowania rozpoczyna się Okres Abonamentowy.

3.9. Umowa jest zawierana na czas oznaczony równy Okresowi Abonamentowemu określonemu Umową. Przedłużenie dostępu do Usługi na kolejny Okres Abonamentowy następuje poprzez zawarcie nowej Umowy, po opłaceniu Opłaty Abonamentowej na podstawie faktury proforma przesłanej Klientowi przez Sprzedającego.

3.10. Po upływie umownego Okresu Abonamentowego dostęp do Konta i Usługi zostaje trwale zablokowany. Dane i receptury lodowe Klienta zapisane na jego Koncie mogą być przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy w powyższym trybie, po czym zostaną trwale usunięte. Klient nie ma prawa dostępu do ww. danych po upływie Okresu Abonamentowego, chyba że zawrze Umowę na kolejny Okres Abonamentowy przed upływem ww. 3 – miesięcznego okresu.

3.11. Klient jest zobowiązany do:

 • a. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej prawidłowego funkcjonowania;
 • b. korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Umowy i Regulaminu, zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem Aplikacji;
 • c. niepodejmowania działań takich jak: umieszczanie w Aplikacji treści bezprawnych, podejmowanie czynności informatycznych lub jakichkolwiek innych czynności stanowiących naruszenie integralności Aplikacji, w tym naruszenie praw autorskich do Aplikacji;
 • d. ochrony dostępu do Aplikacji przed niepowołanymi osobami trzecimi.

3.12. W razie naruszenia przez Klienta lub użytkownika zasad korzystania z Usługi, Sprzedający ma prawo do zablokowania dostępu do Konta na czas niezbędny do wyjaśnienia sytuacji z Klientem, a w przypadku stwierdzenia naruszenia, do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, bez wypowiedzenia, z winy Klienta. W takiej sytuacji Sprzedający jest uprawniony do zachowania pobranej Opłaty Abonamentowej w pełnej wysokości, w szczególności Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot części Opłaty Abonamentowej za okres pozostały do końca Okresu Abonamentowego.

3.13. Aplikacja tworzy kopie zapasowe danych umieszczonych przez Klienta w Aplikacji.

3.14. W przypadku uruchomienia dostępu do Aplikacji w bezpłatnym trybie Konta testowego, Sprzedający jest uprawniony do skontaktowania się z takim użytkownikiem przez okres 60 dni od zakończenia okresu testowego – w celu omówienia wrażeń z korzystania z Aplikacji. Użytkownik Konta testowego jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z APLIKACJI

4.1. Udzielenie dostępu do Aplikacji następuje na serwerze udostępnianym przez Sprzedającego (on-line), na którym Aplikacja jest zainstalowana, a Klientowi nie przysługuje prawo pobrania, zwielokrotnienia Aplikacji, ani jej zainstalowania na innym serwerze.

4.2. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia przez jego użytkownika następujących wymagań technicznych: posiadanie urządzenia końcowego (takiego jak: komputer, laptop, tablet, telefon) podłączonego do sieci Internet o przepustowości umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 1280x 720 pikseli, wyposażonego w standardową przeglądarkę internetową (Google Chrome, Firefox) w najnowszej wersji oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookies. Ponadto korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail.

4.3. Korzystanie z Aplikacji za pomocą przeglądarki internetowej może być związane z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z taryfą świadczenia usług dostawcy połączenia, z którego korzysta Klient.

4.4. Korzystanie z Aplikacji jako usługi świadczonej drogą elektroniczną wiąże się z typowymi zagrożeniami związanymi z przekazywaniem danych przez Internet, takimi jak: rozpowszechnienie danych przetwarzanych w ramach Aplikacji, uzyskanie do nich dostępu przez niepowołane osoby lub utrata danych. Zarówno Właściciel Aplikacji, Partner jak i Klient zobowiązani są do podejmowania działań mających na celu minimalizację powyższych ryzyk, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.

4.5. Klient zobowiązany jest nie ujawniać danych dostępowych do Konta osobom trzecim, a ponadto zobowiązuje się przechowywać je w ścisłej tajemnicy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Klienta osobom trzecim swoich danych dostępowych.

5. ASYSTA

5.1 Sprzedający w ramach Usługi oferuje Klientowi wsparcie, zwłaszcza techniczne w zakresie korzystania z Aplikacji, a także tworzenia receptur lodowych z wykorzystaniem Aplikacji. Asysta będzie udzielana w formie doradztwa telefonicznego lub drogą e-mail

5.2 W ramach Asysty Sprzedający przekazuje Klientowi również porady dotyczące korzystania z Aplikacji w zakresie jej nowych funkcji i rozszerzeń.

5.3. Asysta jest ograniczona możliwościami konsultantów oraz limitowana do maksymalnie 1h w miesiącu.

6. GWARANCJA DOSTĘPNOŚCI

6.1. W celu zapewnienia najwyższej jakości Usług, wszelkie zauważone nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji powinny być zgłaszane niezwłocznie do Sprzedającego na adres contact@mygelato.eu.

6.2. Sprzedający gwarantuje dostępność Aplikacji na poziomie 99% w Okresie Abonamentowym (odpowiedzialność w ramach rękojmi z tytułu sprzedaży), z zastrzeżeniem poniższego.

6.3. Dopuszcza się prowadzenie prac serwisowych i aktualizacyjnych w ramach Aplikacji przez Właściciela Aplikacji, przy czym w przypadku prac lub aktualizacji znacznie ograniczających lub całkowicie wyłączających funkcjonowanie Aplikacji zgodnie z przeznaczeniem, prace te będą odbywać się w godzinach między 22.00 a 6.00., Powyższe nie stanowi naruszenia gwarancji dostępności określonej w punkcie 6.2. powyżej.

6.4. W przypadku zaistnienia konieczności dostosowania sposobu świadczenia Usługi ze względów obiektywnych, niezależnych od Sprzedającego i niemożliwych do przewidzenia przez Sprzedającego w chwili zawarcia Umowy (np. zmiana przepisów prawa, dostosowanie sposobu działania Aplikacji ze względów technologicznych), zastrzega się prawo do czasowego ograniczenia lub zawieszenia dostępności do Aplikacji. Informacja o tym zostanie podana każdorazowo w ramach Aplikacji. Jeśli ograniczenie lub zawieszenie dostępności do Aplikacji będzie trwało dłużej jak kolejno następujących po sobie 10 dni kalendarzowych, Klient ma prawo wystąpić do Sprzedającego z wnioskiem o przedłużenie Okresu Abonamentowego o czas trwania ograniczenia i /lub zawieszenia dostępności Aplikacji ponad ww. 10 dni. Klientowi z tego tytułu nie przysługują dalej idące roszczenia.

7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

7.1. Sprzedający dokłada starań, aby Aplikacja możliwie precyzyjnie wyliczała właściwości projektowanych receptur, jednak nie gwarantuje, że te będą spełniały indywidualne potrzeby Klienta. Klient jest zobowiązany każdorazowo sprawdzić końcowy efekt przygotowanej receptury przed jej wykorzystaniem na potrzeby komercyjne. Sprzedający nie ponosi jednak odpowiedzialności za skutki i sposób wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w efekcie korzystania z Aplikacji.

7.2. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji lub przerw w jej dostępności, których łączny czas trwania w trakcie Okresu Abonamentowego przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności Aplikacji określony w pkt. 6.2. powyżej, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji. Z tytułu reklamacji Klientowi przysługują wyłącznie następujące uprawnienia: żądanie usunięcia istniejących nieprawidłowości w działaniu Aplikacji, w tym jej funkcjonalności, żądanie przywrócenia dostępności Aplikacji. Rozpatrzenie reklamacji następuje na zasadach opisanych poniżej.

7.3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Sprzedającego drogą elektroniczną. Klient w zgłoszeniu reklamacyjnym podaje przyczyny reklamacji, żądanie związane z reklamacją, a także dane kontaktowe w celu poinformowania Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

7.4. Reklamacje spełniająca wymogi określone powyżej będą rozpatrywane w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia. W przypadku gdy podane w reklamacji dane lub informacje nie będą wystarczające do jej rozpatrzenia, Sprzedający przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Klienta o udzielenie dodatkowych informacji. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Klientowi drogą elektroniczną na adres e-mail stanowiący Login.

7.5. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w podanym powyżej terminie, uznaje się, że Sprzedający uznał reklamację za zasadną.

7.6. W razie uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający zobowiązany jest w terminie (dalej: „Czasy Reakcji”):

 • a. nie dłuższym niż 3 dni robocze od uznania reklamacji za zasadną usunąć nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji w przypadku błędów istotnych polegających na (dalej: „Błędy Krytyczne”): pełnej niedostępności Aplikacji lub jej podstawowych funkcjonalności (tworzenie receptur lodowych do wytwarzania lodów);
 • b. nie dłuższym niż 7 dni roboczych od uznania reklamacji za zasadną usunąć nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji w przypadku błędów innych niż Błędy Krytyczne.

7.7. W przypadku nieusunięcia przez Sprzedającego nieprawidłowości w terminach określonych powyżej, Sprzedający jest zobowiązany do przedłużenia na wniosek Klienta Okresu Abonamentowego o 2 dni kalendarzowe za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości wykraczające poza ustalone powyżej Czasy Reakcji.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. W granicach dozwolonych przepisami prawa wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedającego względem Klienta, z zastrzeżeniem pkt. 9.5. poniżej. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i/lub utratę zysków powstałe na skutek korzystania przez Klienta z Usługi.

8.2. Sprzedający ponadto nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji spowodowane:

 • a. jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Klienta;
 • b. wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Klienta;
 • c. działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Sprzedającego, lub
 • d. działaniem siły wyższej.

9. POUFNOŚĆ RECEPTUR LODOWYCH

9.1. Sprzedający gwarantuje poufność receptur lodowych tworzonych przez Klientów w związku z korzystaniem z Aplikacji. Sprzedający zobowiązuje się w szczególności nie udostępniać jakimkolwiek podmiotom trzecim, ani nie wykorzystywać na własne cele receptur lodowych tworzonych przez Klientów.

9.2. W celu uniknięcia wątpliwości za podmioty trzecie, o których mowa w pkt. 9.1. powyżej nie uważa się pracowników ani współpracowników Sprzedającego zaangażowanych w realizację Usługi na rzecz Klienta. Udzielenie dostępu do Aplikacji ww. osobom następuje wyłącznie w minimalnym niezbędnym zakresie podyktowanym zakresem powierzonych obowiązków. Sprzedający każdorazowo zobowiązuje ww. osoby do zachowania poufności wszelkich danych i receptur Klientów w zakresie, w jakim sam jest zobowiązany wobec Klientów do zachowania poufności.

9.3. Dostęp do receptur Klientów, w tym przez podmiot zarządzający serwerem, na którym zainstalowana jest Aplikacja, może być niezbędny w przypadku konieczności np. przywrócenia kopii zapasowej, usunięcia nieprawidłowości błędów i awarii Aplikacji, etc.

9.4. Klient, który chciałby skonsultować recepturę lodową z wybranymi przez siebie osobami trzecimi może skorzystać z funkcji udostępniania osobom trzecim wyłącznie wybranych receptur, zachowując przy tym poufność pozostałych receptur zapisanych na Koncie Klienta. W tym celu należy skorzystać z funkcji "udostępnij konsultantowi", która polega na utworzeniu konta konsultanta wraz z indywidualnym hasłem dostępowym dla konsultanta oraz wskazaniu receptur, do których konsultant ma mieć dostęp. Klient może w dowolnym momencie dezaktywować konto konsultanta.

10. ROZWIĄZANIE UMOWY

10.1. Sprzedający może rozwiązać Umowę w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Umowy lub w przypadku korzystania przez Klienta z Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem.

10.2. Sprzedającemu ponadto przysługuje prawo do zaprzestania świadczenia Usługi bez podania przyczyny, za uprzednim co najmniej 60-dniowym zawiadomieniem Klienta w formie wypowiedzenia. W takiej sytuacji Sprzedający zwróci Klientowi część Opłaty Abonamentowej proporcjonalnie do pozostałej części Okresu Abonamentowego objętego Umową, w terminie 14 dni od zaprzestania świadczenia Usługi, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

10.3. Z dniem rozwiązania Umowy w trybie opisanym w punkcie 10.1-10.2., tj. przed upływem Okresu Abonamentowego, uprawnienia Klienta do korzystania z Aplikacji wygasają. Po upływie tego terminu wszystkie dane i receptury Klienta umieszczone w Aplikacji zostaną usunięte.

10.4. Sprzedający wyśle oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy na adres Klienta stanowiący Login.

11. DANE OSOBOWE KLIENTÓW

11.1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedający (dane, które Klient lub potencjalny klient w przypadku testowania Aplikacji udostępnia Sprzedającemu).

11.2. Dla celów niniejszego pkt. 11 przez dane osobowe Klienta rozumie się także dane osobowe działających w jego imieniu osób fizycznych, w szczególności dane jego pracowników i współpracowników jako dodatkowych użytkowników w ramach wybranego pakietu Usługi. Klient zobowiązuje się poinformować ww. osoby o zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez Sprzedającego zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. 11.

11.3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu założenia Konta, zawarcia i wykonania Umowy oraz świadczenia Usługi.

11.4. Przetwarzane są następujące dane Klientów: dane identyfikacyjne Klienta lub jego pracowników / współpracowników, w tym o zajmowanych stanowiskach w firmie, dane teleadresowe, w tym e- mail, telefon kontaktowy.

11.5. Sprzedający stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

11.6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub realizacji Umowy oraz świadczenia Usługi, a następnie w celu rozliczenia Usługi oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

11.7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Umowy, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy. Sprzedający jako administrator danych ma ponadto obowiązek przechowywać dokumenty rozliczeniowe z danymi osobowymi Klientów przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

11.8. Dane nie są przekazywane poza Unię Europejską ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie dochodzi do ich profilowania.

11.9. W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, ma następujące uprawnienia w stosunku do administratora danych:

 • prawo dostępu do danych (w tym np. otrzymania informacji, które dane są przetwarzane);
 • prawo żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych (np. jeśli są nieprawidłowe);
 • prawo żądania usunięcia danych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • prawo przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

11.10. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Sprzedającego usługi hostingowe, programistyczne, obsługi poczty e-mail, księgowe, prawne, marketingu, itd., z zastrzeżeniem pkt. 11.12. poniżej.

11.11. W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się ze Sprzedającym drogą elektroniczną.

11.12. W celu wykluczenia wątpliwości, w przypadku, gdy zakup lub udostępnienie Usługi na rzecz danego podmiotu nastąpiło za pośrednictwem Partnera jako Sprzedającego Usługę, Partner powierza Właścicielowi Aplikacji jako procesorowi do przetwarzania dane osobowe Klientów (w takiej sytuacji Partner jest administratorem danych osobowych Klientów oraz użytkowników korzystających z Aplikacji, którym udzielono dostępu do Aplikacji za pośrednictwem Partnera). Polecenie przetwarzania ww. danych osobowych przez Partnera Właścicielowi Aplikacji odbywa się na podstawie odrębnej umowy o powierzeniu do przetwarzania danych osobowych.

12. SKLEP ONLINE

12.1. Dostęp do Usługi może być zakupiony w Sklepie Online Sprzedawcy pod adresem www.mygelato.eu.

12.2. Sklep Online skierowany jest tylko dla firm, które będą wykorzystywać Usługę na potrzeby swojej działalności gospodarczej. Kupujący zobowiązany jest do podania danych rozliczeniowych swojej firmy (np. NIP/VAT-UE/TIN/SIN/TFN/IRN) w celu wystawienia dokumentu sprzedaży w formie faktury VAT. W przypadku firm z obszaru Unii Europejskiej wymagane jest posiadanie numeru VAT-UE, widniejącego w systemie VIES jako podmiot aktywny. Cena zakupu jest ceną obejmującą zobowiązania podatkowe obowiązujące Sprzedawcę. Jeśli Kupujący jest spoza Polski, wówczas mogą obowiązywać go dodatkowe zobowiązania podatkowe właściwe dla jego kraju, które musi rozliczyć we własnym zakresie.

12.3. Sklep Online nie obsługuje klientów będących osobami fizycznymi (Konsumentami).

12.4. Ceny usług w Sklepie Online podane są w walucie wyświetlanej w koszyku podczas zamawiania Usługi.

12.5. Płatności w sklepie online obsługiwane są przez bramkę płatności PayNow.pl

12.6. Dostępne formy płatności: BLIK, szybki przelew bankowy oraz karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

12.7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

12.8. W przypadku zaistnienia potrzeby zwrotu płatności, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.9. Podmiotem sprzedającym Usługę za pośrednictwem Sklepu Online jest Właściciel Aplikacji.

12.10. W przypadku zakupu Usługi przez Sklep Online Umowa dochodzi do skutku pod warunkiem zapłaty za Usługę.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Umowa podlega prawu polskiemu.

13.2. Postanowienia niniejszego Regulaminu korzystania z Aplikacji www.mygelato.eu dostępne są na stronie www.mygelato.eu/terms.

13.3. Modyfikacja technicznego sposobu realizacji Usługi przez Właściciela Aplikacji, w szczególności z przyczyn natury technologicznej (rozwój przeglądarek / technologii), jednak bez pogorszenia jakości Usługi nie stanowi naruszenia ani zmiany Umowy.

13.4. Klient nie jest uprawniony do cesji jego praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz podmiotów trzecich bez uprzedniej wyrażonej na piśmie (pod rygorem nieważności) zgody Sprzedającego. W przypadku, w którym Klient Partnera chciałby dokonać cesji jego praw i obowiązków wynikających z Umowy na rzecz podmiotu trzeciego, Partner zobowiązany jest uprzednio do uzyskania zgody Właściciela Aplikacji na taką cesję, na piśmie lub w formie dokumentowej.

13.5. Sprzedający jest uprawniony do odmowy zawarcia Umowy i świadczenia Usług lub też jej natychmiastowego rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku, gdy:

 • a. Klient poda dane żądane przez Sprzedającego niezgodnie z rzeczywistością;
 • b. zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Klienta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Aplikacji mygelato.eu przez innych Klientów (lub jest wykorzystywana w taki sposób);
 • c. uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Klient korzystał z Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.

13.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, o czym Sprzedający poinformuje Klienta, za pośrednictwem panelu Klienta w Aplikacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian. Klient jest związany nową treścią Regulaminu w przypadku wyraźnej zgody na jego nową treść lub braku wypowiedzenia Umowy w terminie 7 dni od poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu poprzez wypowiedzenie Umowy, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem ostatniego w pełni opłaconego Okresu Abonamentowego. W przeciwnym razie przyjmuje się, że Klient akceptuje zmiany i obowiązuje go nowa wersja Regulaminu. Za zmianę Regulaminu nie uznaje się wprowadzanie nowych funkcjonalności w ramach Aplikacji.

13.7. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

13.8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 29.04.2023.

The website uses cookies and records data about your behavior. You can specify the conditions for storing or accessing cookies in your browser. Using our website without changing these settings means that cookies may remain in the device's memory. More information can be found in the Cookies Policy.
ok, close