mygelato.eu privacy policy

Uwaga. Ten tekst został przetłumaczony automatycznie i może zawierać nieprecyzyjne tłumaczenia. Obowiązującą wersją jest wersja w języku polskim.

1. [Administrator] Administratorem danych osobowych jest Aleksander Pitura, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DGL Aleksander Pitura, ul. Warszawska 15/1, 95-900 Zgorzelec, NIP PL6151838313 (dalej „Administrator”).

2. [Dane kontaktowe] Wszelkie zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą być kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: contact@mygelato.eu.

3. [Kategorie przetwarzanych danych] Przetwarzamy dane naszych Klientów lub kontrahentów, a także ich pracowników / współpracowników oraz dane innych osób przekazanych nam w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularza kontaktu na naszej stronie internetowej, w szczególności przed zawarciem umowy lub w związku z realizacją zawartej umowy.

4. [Rodzaj przetwarzanych danych] W związku z powyższymi relacjami możemy przetwarzać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane przekazane nam w związku ze współpracą lub zainicjowanym kontaktem.

5. [Źródło pozyskania danych] Powyższe dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub od innych osób, np. od Państwa pracodawców i zleceniodawców, w szczególności w sytuacji wyznaczenia osób do kontaktu odpowiedzialnych za realizację danej umowy lub przekazania nam listy osób zgłoszonych do udziału w szkoleniach realizowanych przez naszą firmę.

6. [Cele przetwarzania danych] W związku z naszymi relacjami przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 • nawiązania współpracy;
 • zawarcia i wykonywania umowy;
 • rozliczenia umów;
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenia dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie przed zawarciem umowy;
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ewentualnego kierowania roszczeń;
 • wypełniania naszych obowiązków prawnych (np. podatkowych, księgowych, dot. rozpatrywania reklamacji);
 • rozliczenia umowy;

7. [Podstawa prawna] Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
 • realizacja naszych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci m.in. kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

8. [Dobrowolność podania danych] Podanie danych jest co do zasady dobrowolne, jednak może być niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy, do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji, w tym kontaktu zwrotnego.

9. [Okres przetwarzania] Dane zebrane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy.

10. [Odbiorcy danych] Odbiorcami Państwa danych mogą być w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych w tym poczty e-mail, firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów informatycznych w tym naszej strony internetowej (np. serwisanci oprogramowania, firmy hostingowe, dostawcy usług biznesowych typu Workspace), firmy świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, profesjonalni doradcy (np. kancelarie prawne). Dane przetwarzane przez nas mogą być przekazywane także bankom – w przypadku prowadzenia rozliczeń finansowych.

11. [Przekazywanie danych poza UE] Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) ani do organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również nie dochodzi do ich profilowania.

12. [Prawa jednostki] W każdym przypadku mają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych (w tym np. otrzymania informacji, które dane są przetwarzane);
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych (np. jeśli są nieprawidłowe);
 • żądania usunięcia danych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
The website uses cookies and records data about your behavior. You can specify the conditions for storing or accessing cookies in your browser. Using our website without changing these settings means that cookies may remain in the device's memory. More information can be found in the Cookies Policy.
ok, close